آقای دکتر محمد سلطانی فر    عضو هیات رییسه     


آقای دکتر علیرضا امینی       عضو هیات رییسه

 

آقای دکتر علیرضا پور ابراهیمی   عضو هیات رییسه

 

آقای حسین خلیلی                   عضو هیات رییسه