1- مهدی رودگر    سمت رئیس  سبک 

2- دکتر علیرضا امینی     سمت   عضو هیات رییسه سبک