1- علیرضا حاجی زاده     سمت دبیر سبک

2- آمنه مومنی      سمت   نایب رییس بانوان

3- محمد مهدی غفاری جورابی     سمت عضو کمیته فنی