65

مصطفی

حیدری

سبزعلی

30/6/64

2300415577

شیراز

دان4

 

66

مجید

رحیم خانلی

محمودحسین

5/8/71

2281258076

شیراز

دان4

 

67

محمد

مریدی

قدرت اله

30/6/58

627

دزفول

دان4