بسمه تعالی

فدراسیون ورزشهای رزمی

شماره مجوز 7814/276      تاريخ مجوز 5/7/96    دوره آزمون فنی دان1 تا 4      تاریخ برگزاری 28/7/96 مکان برگزاري استان فارس شهرستان شیراز

باركد احكام

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره شناسنامه

محل صدور

درجه فنی

توضیحات

 
 

 

1

میلاد

زارع

نعمت اله

30/6/72

2281465691

شیراز

دان1

 

 

 

2

خلیل

حلیم

محمد

1/6/56

151

لامرد

دان1

 

 

 

3

علی حسین

غزالی

محمدحسین

17/7/65

6096

شیراز

دان1

 

 

 

4

محمد

تصوری نیا

محمود

24/10/79

2283115401

شیراز

دان1

 

 

 

5

علیرضا

زارع

محمودرضا

11/4/77

2282574877

شیراز

دان1

 

 

 

6

شقایق

قربانی

علی اصغر

27/2/80

2283191106

شیراز

دان1

 

 

 

7

یحیی

کامکار

حمزه

16/2/75

2420619927

مرودشت

دان1

 

 

 

8

محمدجواد

حیدری

اسد

16/12/76

2420708271

مرودشت

دان1

 

 

 

9

محمد

آرمان نسب

کاظم

5/1/72

2281370410

شیراز

دان1

 

 
 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن/کمیته/گروه                                 نام ونام خانوادگی ناظردوره                                                                                      مهر وامضاءرئیس کمیته صدور احكام

 

 

بسمه تعالی

فدراسیون ورزشهای رزمی

شماره مجوز 7814/276      تاريخ مجوز 5/7/96    دوره آزمون فنی دان1 تا 4      تاریخ برگزاری 28/7/96 مکان برگزاري استان فارس شهرستان شیراز

باركد احكام

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره شناسنامه

محل صدور

درجه فني

توضیحات

 
 

 

10

پوریا

نظرآقائی

حسن

24/5/80

2530264198

اقلید

دان1

 

 

 

11

محمدجواد

نامدار

سیروس

30/6/82

2420973941

مرودشت

دان1

 

 

 

12

مهرداد

اطاعت زاده

رضا

13/5/80

2420871731

مرودشت

دان1

 

 

 

13

محمدجواد

شهبازی

اله یار

14/5/80

2420871790

شیراز

دان1

 

 

 

14

زهرا

ممتحن

محمدعلی

25/4/50

5158

مرودشت

دان1

 

 

 

15

جواد

فارسی

رضا

6/1/67

3405

اقلید

دان1

 

 

 

16

محمدفاضل

صفری

علی اکبر

1/1/82

5150224791

لامرد

دان1

 

 

 

17

حسین

خلج

عوض قلی

27/2/79

2282989880

شیراز

دان1

 

 

 

18

محمدحسن

طاوسیان

هوشنگ

27/6/62

3839

شیراز

دان1

 

 
 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن/کمیته/گروه                                 نام ونام خانوادگی ناظردوره                                                                                      مهر وامضاءرئیس کمیته صدور احكام

 

بسمه تعالی

فدراسیون ورزشهای رزمی

شماره مجوز 7814/276      تاريخ مجوز 5/7/96    دوره آزمون فنی دان1 تا 4      تاریخ برگزاری 28/7/96 مکان برگزاري استان فارس شهرستان شیراز

باركد احكام

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره شناسنامه

محل صدور

درجه فني

توضیحات

 
 

 

19

علیرضا

نکوئی

احمد

21/3/79

5150197351

لامرد

دان1

 

 

 

20

محمدمهدی

زارع

خداکرم

3/6/61

6839639304

شیراز

دان1

 

 

 

21

محمدجواد

نعمتی

شاحسین

22/1/79

2530242801

اقلید

دان1

 

 

 

22

فرناز

اسحقی

کوزاد

28/4/75

2282155491

شیراز

دان1

 

 

 

23

پیمان

خسروی

نوشاد

20/1/66

9404

شیراز

دان1

 

 

 

24

محمدرضا

کایدی

حمیدرضا

28/4/70

1810080177

شیراز

دان1

 

 

 

25

مسلم

ابرستانی

ابوالقاسم

20/11/69

3490119002

بوشهر

دان1

 

 

 

26

مهدی

عبائی

محسن

20/3/64

828

شیراز

دان1

 

 

 

27

پرویز

مرادیان

علی

25/4/68

2280132451

شیراز

دان1

 

 
 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن/کمیته/گروه                                 نام ونام خانوادگی ناظردوره                                                                                      مهر وامضاءرئیس کمیته صدور احكام

 

بسمه تعالی

فدراسیون ورزشهای رزمی

شماره مجوز 7814/276      تاريخ مجوز 5/7/96    دوره آزمون فنی دان1 تا 4      تاریخ برگزاری 28/7/96 مکان برگزاري استان فارس شهرستان شیراز

باركد احكام

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره شناسنامه

محل صدور

درجه فني

توضیحات

 
 

 

28

سمیه

بریور

مراد

2/11/70

3240727961

باختران

دان1

 

 

 

29

شهاب

رحمانی

خلیل

14/2/80

5150205346

لامرد

دان1

 

 

 

30

حسین

دهقان

عباس

27/5/81

5150418588

لامرد

دان1

 

 

 

31

علیرضا

حسین زاده

غلام

20/2/73

5150111090

لامرد

دان1

 

 

 

32

امین

ابراهیم زاده

محمدحسین

27/5/82

0110310871

تهران

دان1

 

 

 

33

امیرحسین

مددی

یوسف

12/12/81

4271591467

زنجان

دان1

 

 

 

34

محمد

محرابی

رضا

19/3/78

0022181954

تهران

دان1

 

 

 

35

شکوفه

ویسی

خداداد

11/2/65

3903

کرمانشاه

دان1

 

 

 

36

نازنین

نجف زاده

عارف

28/9/81

1660596157

مشگین شهر

دان1

 

 
 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن/کمیته/گروه                                 نام ونام خانوادگی ناظردوره                                                                                      مهر وامضاءرئیس کمیته صدور احكام

 

بسمه تعالی

فدراسیون ورزشهای رزمی

شماره مجوز 7814/276      تاريخ مجوز 5/7/96    دوره آزمون فنی دان1 تا 4      تاریخ برگزاری 28/7/96 مکان برگزاري استان فارس شهرستان شیراز

باركد احكام

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره شناسنامه

محل صدور

درجه فني

توضیحات

 
 

 

37

مسعود

نیکومنظر

هوشنگ

10/6/64

12772

تهران

دان1

 

 

 

38

عاطفه

حسینی

آیت الله

26/10/69

4260082507

گچساران

دان1

 

 

 

39

میثم

خزایی

فخرالدین

4/10/65

201

تویسرکان

دان1

 

 

 

40

نرگس

رزم پور

علی اکبر

7/1/65

3296

کرمانشاه

دان1

 

 

 

41

بهنام

جدی

معرفت

29/11/68

0011520973

تهران

دان1

 

 

 

42

معین

بزله

هوشنگ

16/1/79

3242245849

کرمانشاه

دان1

 

 

 

43

تورج

خاکریزی

شکراله

4/4/50

3476

کرمانشاه

دان1