1

محمدرضا

زمانی

کرامت اله

6/12/76

2360516991

کازرون

دان2

 

 

2

سیدوحید

کشاورز مویدی

سیدهاشم

26/3/68

2280090848

شیراز

دان2

 

 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن/کمیته/گروه                                 نام ونام خانوادگی ناظردوره                                                                                      مهر وامضاءرئیس کمیته صدور احكام

 

بسمه تعالی

فدراسیون ورزشهای رزمی

شماره مجوز 7814/276      تاريخ مجوز 5/7/96    دوره آزمون فنی دان1 تا 4      تاریخ برگزاری 28/7/96 مکان برگزاري استان فارس شهرستان شیراز

باركد احكام

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره شناسنامه

محل صدور

درجه فني

توضیحات

 
 

 

3

محمدمهدی

صالحی زاده

هوشنگ

22/2/62

246

فسا

دان2

 

 

 

4

علی

سامی

نصرت اله

24/3/63

961

شیراز

دان2

 

 

 

5

نوید

محمدخانی

علیرضا

9/1/68

0010071504

تهران

دان2

 

 

 

6

حمیدرضا

محمدی

یوسف

12/6/55

614

سیرجان

دان2

 

 

 

7

سید غلامحسین

میرافضلی

حشمت اله

20/7/61

20

فریدونشهر

دان2

 

 

 

8

اسداله

نجفی

سردار

1/5/54

11439

فیروز آباد

دان2

 

 

 

9

محمد

فرهمند

رضا

20/6/73

2281770801

شیراز

دان2

 

 

 

10

سید مجید

کشاورز مویدی

سید هاشم

1/4/61

791

شیراز

دان2

 

 

 

11

علی

سودبخش

محمود

21/9/51

853

شیراز

دان2

 

 
 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن/کمیته/گروه                                 نام ونام خانوادگی ناظردوره                                                                                      مهر وامضاءرئیس کمیته صدور احكام

بسمه تعالی

فدراسیون ورزشهای رزمی

شماره مجوز 7814/276      تاريخ مجوز 5/7/96    دوره آزمون فنی دان1 تا 4      تاریخ برگزاری 28/7/96 مکان برگزاري استان فارس شهرستان شیراز

باركد احكام

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

شماره شناسنامه

محل صدور

درجه فني

توضیحات

 
 

 

12

علیرضا

گوهری

حاجیمراد

30/1/68

3240042339

کرمانشاه

دان2