ثبت تمامی وقایع و رویداده و سوابق اعضای تای کیک بوکسینگ در سایت سبک انجام میشود تمامی اعضا میبایست در سایت ثبت نام نمایند