کارتهای عضویت تای کیک بوکسینگ با مشارکت و حمایت بانک ملی ایران صادر شد